Får ett svenskt företag arkivera elektroniska fakturor utomlands när bokföringen sköts utomlands?

Ja, det är tillåtet under vissa bestämda förutsättningar som anges i mervärdesskattelagen (ML), bokföringslagen (BFL) och i bokföringsnämnden (BFN) utfärdade vägledningar och allmänna råd.

Ett företag får förvara elektroniska fakturor och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i annat land inom EU om:

  1. platsen för förvaring och varje ändring av den anmäls till Skatteverket och
  2. företaget på begäran av Skatteverket eller Tullverket medger omedelbar elektronisk åtkomst till räkenskapsinformationen för kontrolländamål under arkiveringstiden, och
  3. företaget genom omedelbar utskrift kan ta fram uppgifterna i de elektroniska fakturorna i Sverige i vanlig läsbar form eller mikroskrift.

Om arkiveringen sköts av en tjänsteleverantör ska det av avtalet med denne framgå att tjänsteleverantören sköter bokföring och arkivering enligt svensk lagstiftning. Det beror på att det svenska företaget behåller ansvaret för att bokföring och arkivering sker på lagstadgat sätt även när arbetsuppgifterna utförs av extern tjänsteleverantör utomlands.

Tillbaka till toppen