ESAP 23

Reglering av avtalsstöd

ESAP 23 – Reglering av avtalsstöd, är en etablerad affärsprocess som förenklar elektronisk handel (GS1 EDI). Företag som använder ESAP 23 underlättar vid fakturering av avtalsstöd genom att parterna kan utbyta informationen elektroniskt.

ESAP 23 är utvecklad för att fungera tillsammans med affärsprocesserna för ESAP 20, handelsflödet, och ESAP 6, avrop mot ramavtal.

Vem använder ESAP 23?

Processen är framtagen tillsammans med leverantörer, återförsäljare och grossister från bland annat dagligvaruhandeln och foodservice.

Nyttan med ESAP 23

Elektroniska fakturor minskar administration

Vid en upphandling förhandlar en grossist med ett antal leverantörer om de varor som slutkunden vill ha med i avtalet. I förhandlingen ingår en diskussion om storleken på det anbudsstöd eller avtalsstöd, det vill säga ett belopp per såld och levererad enhet, som leverantören kan ge till grossisten.

Vid varje försäljningstillfälle till slutkund fakturerar grossisten leverantören för att få avtalsstödet. Processen skapar därför ett mycket stort antal fakturor. Med pappersfakturor blir det en tidskrävande och kostsam administration för både grossisten och leverantören. Om parterna istället använder ESAP 23 sänds fakturorna elektroniskt och båda parter kan spara tid och pengar på en effektivare hantering.

Kontroll över leveranserna

Tidigare har leverantören inte fått information om vilken slutkund som har fått leveransen. ESAP 23 innehåller en fakturaspecifikation där grossisten kan ange alla detaljer kring leveransen. På detta sätt blir det lättare för leverantören att ta fram statistik och veta till vilken slutkund som produkterna har levererats.

Tillbaka till toppen