Streckkodskvalitet

Streckkoder förenklar flödet av varor och information från tillverkaren till transportören, i lagret samt på sjukhuset och i butiken. Arbetet går snabbare, och risken för att slå in fel siffror minskar när siffrorna läses av med hjälp av en skanner istället för att matas in manuellt. Att streckkoden är läsbar är en förutsättning för att flödet ska fungera.

Tips för god läsbarhet och säker avläsning

  • Rengör skrivarhuvudena ordentligt med jämna mellanrum. Vid intensiv skrivning av etiketter kan daglig rengöring av skrivarhuvudena behövas. Rådgör med utrustningsleverantören för underhåll av etikettskrivaren.
  • Kontrolläs streckkoderna kontinuerligt eller urvalsmässigt för att säkra kvaliteten över tiden.
  • Välj ett etikettmaterial med hög kvalitet eftersom det ofta är lönsamt.
  • Välj ett etikettmaterial som tål att etiketten utsatts för slitage i hanteringen, till exempel skavning, solljus och väta utan att förlora i läsbarhet.
  • Anpassa streckkodens modulbredd efter streckkodstyp, användningsområde och artikelns storlek. Tänk på att en stor modulbredd ger säkrare avläsning. En palletikett läses till exempel ofta av på avstånd, av en fast monterad läsutrustning på en truck som rör sig. Då krävs en stor modulbredd för att streckkoden säkert ska kunna läsas av.
  • Anpassa höjden på streckkoden efter streckkodstyp, användningsområde och artikelns storlek. Tänk på att en för liten streckkodshöjd ger sämre läsbarhet.
  • Placera etiketten så rakt som möjligt eftersom etiketten ofta läses av med fast monterad läsare, som sänder avläsningsstrålar enbart horisontellt.
  • Var noga med att sätta fast etiketten så att det inte blir några veck. Veck på etiketten kan göra att det blir omöjligt att läsa av den.
  • För att streckkoden ska vara läsbar ska det alltid finnas en ljusmarginal till höger och vänster om streckkodens start- respektive stopptecken. Ljusmarginalen är ett tomt område som behövs för att intilliggande information, till exempel förpackningens dekor, inte ska störa avläsningen.

Läs mer om GS1:s streckkodstyper

Kontrollera streckkoden med BarcodeCheck

Om du vill få hjälp med att kontrollera att din streckkod håller tillräckligt hög kvalitet finns vår tjänst BarcodeCheck. Vi kontrollerar att streckkoden följer GS1:s standard så att du kan vara säker på att streckkoden fungerar när den ska användas.

Läs mer om BarcodeCheck

Standarder för att kontrollera streckkodskvalitet

ISO/IEC 15416 är det globalt använda tillvägagångssättet för att kontrollera streckkoders kvalitet. Ett numeriskt system från 1-5 används för att gradera kvaliteten på streckkoden. Metoden som beskrivs i ISO/IEC 15416 stämmer tekniskt överens med ANSI som vi använder för att kontrollera kvaliteten på streckkoderna. ANSI-standarden använder bokstäverna A-F för att gradera kvaliteten på streckkoderna. A-D för fungerande streckkoder och F för ej fungerande streckkoder.

Enligt GS1:s standard ska streckkoderna ha sådan kvalitet att ”Grade C”, enligt ANSI (motsvarar ”Grade 2” enligt ISO/IEC 15416) kunna uppmätas vid tiden för bäst-före-datum eller, när sådant saknas, vid den tidpunkt när streckkoden normalt tjänats ut i distributionskedjan.

GS1:s mall för kontroll av streckkoder

I ISO/IEC 15416 och ANSI-standarden beskrivs de parametrar som ska kontrolleras vid en streckkodskontroll. I dessa parametrar ingår bland annat att kontrollera att streckkodens dimensioner är rätt, att kontrasten mellan mörka streck mot ljus bakgrund är tillräckligt hög och att inga defekter stör avläsningen.

Om du kontrollerar dina streckkoder med vår tjänst BarcodeCheck kommer du att få en rapport som beskriver vilka parametrar som är godkända eller underkända enligt GS1-standard. Rapporten följer en mall som är baserad på ISO/IEC 15416. Mallen har tagits fram av GS1 på internationell nivå, i samarbete med andra GS1-organsationer och användare av GS1-standarder.

Tillbaka till toppen