Logistisk information för bygg, el och VVS

GS1 Artikelinformation

2015

1. Introduktion

Dokumentets syfte är att få en gemensam plattform för logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna med hjälp av GS1s internationella standard för Artikelinformation ”GDSN Trade Item Information”. Dokumentet har tagits fram av GS1 Sweden i samarbete med Logiq/Finfo, Svenska Rörgrossistföreningen VVS, Sveriges Elgrossister och Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund genom projektet Vilma.

Dokumentet inleds med en listning av de termer som bygg, el och VVS- branscherna har kommit överens om är logistisk information. Därefter följer en genomgång och förtydligande av ett antal av dessa termer. Mer information finns i Handledningen för Artikelinformation.

2. Logistisk information

Bygg, el och VVS-branscherna har kommit överens om att följande termer är logistisk information. Termerna är grupperade i klasser.

Artikelidentitet

 • T3799 Typ av kompletterande artikelidentitet (branschartikelnummer och/eller leverantörens artikelnummer)
 • T3798 Kompletterande artikelidentitet
 • T0154 GS1-artikelnummer (GTIN)
 • T0018 Artikelkategori
 • T0143 Varumärke
 • T3338 Förpackningsstorlek, text
 • T3849 Importklassificeringstyp, kod (Tullstatistiskt nummer)
 • T3302 Importklassificering, kod (Harmoniseringskod)
 • T3793 Refererad artikels identitet, GTIN
 • T3794 Typ av refererad artikel, kod

Förpackningshierarki

 • T4034 Antal olika ingående artikelnummer
 • T4035 Totalt antal inneliggande artiklar

Artikelhierarki

 • T2045 Ingående förpackning eller tjänst, GTIN
 • T3361 Antalet inneliggande artiklar

Artikelstatus

 • T4037 Konsumentartikel, indikator
 • T0017 Beställningsbar artikel, indikator
 • T4038 Logistisk enhet, indikator
 • T4014 Fakturerbar enhet, indikator

Förpackning

 • T0137 Förpacknings-/kollityp, kod
 • T4124 Förpackningsfunktion, kod
 • T2244 Palltyp, kod
 • T2207 Exponeringsenhet,  indikator
 • T0277 Returemballage, indikator

Pant

 • T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod
 • T4149 Pantsystemets region, kod
 • T4125 Antal ingående returnerbara enheter

Förpackningsmaterial

 • T1188 Förpackningsmaterial, kod
 • T1189 Förpackningsmaterialets vikt

Mått

 • T0186 Variabelmåttvara,  indikator
 • T4017 Artikelns bredd
 • T4019 Artikelns höjd
 • T4018 Artikelns djup
 • T4020 Artikelns bruttovikt
 • T0147 Jämförmängd färdigvara, värde
 • T3780 Måttenhet för jämförmängd
 • T0145 Typ av jämförelse, kod

Nettoinnehåll

 • T0082 Förpackningens innehåll, värde
 • T3780 Måttenhet för förpackningens innehåll

Förvaring och hantering

 • T0167 Total hållbarhet
 • T4021 Antal ingående lav
 • T0160 Antal per lav

Märkning

 • T4310 Streckkodstyp, kod

3. Artikelnummer

GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) ger ett globalt unikt artikelnummer på varje enskild förpackning. Bygg, el och VVS-branscherna använder sedan tidigare egna artikelnummer som tilldelas av respektive bransch. Samma förpackning kan därför ha både ett GTIN och en eller flera branschartikelnummer. En artikel kan även vara numrerad med ett artikelnummer från leverantören eller tillverkaren.

3.1 GS1-artikelnummer (GTIN)

I detta dokument används begreppet artikel enligt GS1s definition. En artikel är en fysisk artikel eller en tjänst för vilken det finns ett behov av att hämta fördefinierad information om, och som kan prissättas, beställas och faktureras i någon del av varuförsörjningskedjan. Definitionen täcker artiklar och tjänster, från råmaterial till slutprodukt, som alla har fördefinierade egenskaper.

GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) används för att ge artiklar, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. Genom att överföra GTIN till en streckkod kan numret läsas av med en skanner. Artikelnumret kan även kopplas samman med mer information om artikeln i en databas.

Varje artikel som skiljer sig från en annan artikel med avseende på design och/eller innehåll ska ges ett unikt artikelnummer. Det innebär att varje artikelnivå i en artikelhierarki ska ha ett eget unikt GTIN.

När en artikel numreras med GTIN får den ett globalt unikt artikelnummer som aldrig är detsamma som ett artikelnummer från en annan leverantör. Det gör att två artiklar inte kan förväxlas med varandra, vilket underlättar vid beställning och för att ta fram till exempel försäljningsstatistik.


Varje nivå i en hierarki av förpackningar ska ha ett eget unikt GTIN.

3.2 Branschens artikelnummer

Bygg, el och VVS-branscherna har tre databaser som tilldelar artikelnummer på försäljningsenheter som bland annat distribueras via grossistledet i Sverige.

En och samma artikel kan ha flera bransch-artikelnummer.

 • E-nummer – Artikelns nummer enligt Sveriges Elgrossisters (SEG) numreringssystem.
 • RSK-nummer – Artikelns nummer enligt RSK-databasen, ett svenskt produktregister för VVS-artiklar.
 • Finfo-nummer – Artikelns nummer enligt Finfo-databasen, ett svenskt produktregister för bygg-artiklar.

Tabellen visar exempel på hur en artikelhierarki har numrerats med E-nummer, RSK-nummer respektive Finfo-nummer.

ArtikelnummerFörpackning
100 st skruvar
Förpackning
6×100 skruvar
Pall
12x6x100 st skruvar
E-nummer14203341420334
100 st
1420334
600 st
RSK-nummer877060877060 krt,
100 st
877060 krt,
600 st
Finfo-nummer505552505552 pkt,
100 st
505552 krt,
600 st
505552 pall,
7200 st
Figuren visar en artikelhierarki som består av 1 st skruv, en förpackning med 100 st skruv, en förpackning med 6×100 st skruv och en pall med 12x6x100 st skruv.

4. Artikelnivåer

Vid handel mellan leverantör och köpare (exempelvis tillverkare och grossist) behöver köparen information om alla artiklar och relationen mellan de artiklar som ingår i varandra. Relationen beskrivs genom att ange vilken nivå i en artikelhierarki artikeln befinner sig på. En artikel kan förekomma på tre olika nivåer; basnivå, mellannivå och toppnivå.

4.1 Basnivå

Exempel på artiklar på basnivå

Basnivån är den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå har inga ingående artiklar som identifieras med GTIN. En artikel på basnivå ingår alltid i en annan artikel, som kan vara på mellannivå eller toppnivå. Exempel på en artikel på basnivå är en påse med grillkol eller en flaska med lim.

En artikelhierarki kan innehålla flera artiklar på basnivå, till exempel om det rör sig om ett multipack eller sampackad produkt som innehåller olika varor, eller om hierarkin beskriver en blandad expoenhet.

4.2 Mellannivå

Exempel på artiklar på mellannivå

Mellannivån är den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar och ingår samtidigt själv i en artikel. En artikel på mellannivå kan innehålla artiklar på basnivå eller andra artiklar på mellannivå. Exempel på en artikel på mellannivå är en låda med 6 lim- flaskor eller ett paket med 10 inplastade brädor.

Det kan finnas flera mellannivåer i en artikelhierarki.

Att mellannivån ibland inte används kan bland annat bero på att artikeln på basnivå är stor. Ett exempel är påsar med grillkol som ställs ut på pall direkt i butik.

4.3 Toppnivå

Exempel på artiklar på toppnivå

Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar men ingår själv inte i en annan artikel.

Toppnivå används endast när hierarkin innehåller en toppnivå. Exempel på en artikel på toppnivå är en pall med lådor som innehåller skruv eller trumma med elkabel.

5. Exempel på artikelnivåer för artikelhierarkier

Här visas exempel på ett antal artikelhierarkier

5.1 Artikelnivå, exempel 1

I detta exempel visas en hierarki som består av:

 • Basnivå – ask med 100 st skruvar
 • Mellannivå – låda med 6 st askar med skruvar
 • Toppnivå – pall med 12 lådor med skruvar.

5.2 Artikelnivå, exempel 2

I detta exempel visas en hierarki som består av:

 • Basnivå – bräda
 • Mellannivå – förpackning med 10 inplastade brädor
 • Toppnivå – paket med 40 inplastade förpackningar.

5.3 Artikelnivå, exempel 3

I detta exempel visas en hierarki som består av:

 • Basnivå – påse med grillkol
 • Toppnivå – pall med 36 påsar med grillkol.

Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå.

5.4 Artikelnivå, exempel 4

I detta exempel visas en hierarki som består av:

 • Basnivå – kabel som säljs per meter
 • Toppnivå – trumma med 500 m kabel.

Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå.

5.5 Artikelnivå, exempel 5

I detta exempel visas en hierarki som består av:

 • Basnivå – låda med 25 m kabel
 • Toppnivå – pall med 24 lådor med kabel.

Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå.

5.6 Artikelnivå, exempel 6

I detta exempel visas en hierarki som består av:

 • Basnivå – låda med 25 kakelplattor
 • Toppnivå – pall med 72 lådor med kakel.

Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå.

5.7 Artikelnivå, exempel 7

I detta exempel visas en hierarki som består av:

 • Basnivå – varmvattenberedare på pall.

Observera att denna hierarki saknar mellannivå
och toppnivå, och att den endast består av basnivå.

5.8 Artikelnivå, exempel 8

I detta exempel visas en hierarki som består av:

 • Basnivå – Flaska.
 • Mellannivå 1 – Förpackning som innehåller 6 flaskor, det vill säga ett ”6-pack”.
 • Mellannivå 2 – Förpackning som innehåller 4 st ”6-pack”.
 • Toppnivå – Pall som innehåller 24 förpackningar.

Observera att denna hierarki har två artiklar på mellannivå.

6. Förpackningshierarki

I Artikelinformationen beskrivs en hel artikelhierarki. Det innebär att varje ingående artikel på bas-, mellan- och toppnivå, samt relationen mellan artiklarna, beskrivs. För varje artikel på topp- och mellannivå ska de ingående artiklarna på nästa lägre nivå i artikelhierarkin anges.

6.1 Artikelhierarki, exempel 1

En ytterförpackning består av 3 olika artiklar:

 • Bilschampo (GTIN 1), 1 st
 • Bilvax (GTIN 2), 1 st
 • Tvättsvamp (GTIN 3), 2 st

För ytterförpackningen beskrivs artikelhierarkin på följande sätt i grupperna Förpackningshierarki och Artikelhierarki:

6.1.1 Förpackningshierarki

Antal olika ingående artikelnummer
= 3 (GTIN 1 + GTIN 2 + GTIN 3)

Totalt antal inneliggande förpackningar
= 4 (1 + 1 + 2)

6.1.2 Artikelhierarki

Ingående förpackning eller tjänst, GTIN = GTIN 1
Antalet inneliggande artiklar = 1

Ingående förpackning eller tjänst, GTIN = GTIN 2
Antalet inneliggande artiklar = 1

Ingående förpackning eller tjänst, GTIN = GTIN 3
Antalet inneliggande artiklar = 2

Ytterförpackningen i exempel 1 innehåller en flaska bilschampo, en flaska bilvax och två tvättsvampar.

6.2 Artikelhierarki, exempel 2

En låda innehåller hammare:

 • Hammare (GTIN 1), 16 st

För den sortrena lådan beskrivs artikelhierarkin på följande sätt:

6.2.1 Förpackningshierarki

Antal olika ingående artikelnummer = 1 (GTIN 1) Totalt antal inneliggande förpackningar = 16

6.2.2 Artikelhierarki

Ingående förpackning eller tjänst, GTIN = GTIN 1 Antalet inneliggande artiklar = 16

7. Artikelstatus

En artikel kan ha ett antal egenskaper knutna till hur den är avsedd att säljas och distribueras mellan de olika leden i varuförsörjningskedjan. Varje artikel kan ha egenskapen att vara en konsumentartikel, en beställningsbar artikel, eller en logistisk enhet.

7.1 Konsumentartikel

En konsumentartikel är en artikel avsedd att säljas till en konsument eller slutförbrukare.

7.2 Beställningsbar artikel

En beställningsbar artikel är en artikel som beställs från leverantören av grossist, butik eller motsvarande. Varje artikelhierarki innehåller en beställningsbar artikel. (I vissa undantagsfall kan det förekomma flera beställningbara artiklar i samma artikelhierarki).

7.3 Logistisk enhet

En logistisk enhet är den artikel, vanligtvis en pall, som fysiskt levereras från leverantör till kund. Det finns alltid minst en artikel som är en logistisk enhet i en artikelhierarki. Vanligen är artikeln på toppnivå logistisk enhet.

Observera att samma artikel kan ha flera av dessa egenskaper:

 • En artikel som är en konsumentartikel kan även vara beställningsbar (för fysiskt stora konsument- artiklar saknas ibland artikel på mellannivå).
 • En beställningbar artikel kan även vara en logistisk enhet (t ex en exponeringspall).

8. Exempel på artikelstatus för artikelhierarkier

Här visas exempel på artikelstatus för ett antal artikelhierarkier.

8.1 Artikelstatus, exempel 1

I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av:

 • Basnivå – ask med 100 st skruvar
 • Mellannivå – låda med 6 st askar med skruvar
 • Toppnivå – pall med 12 lådor med skruvar.

8.2 Artikelstatus, exempel 2

I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av:

 • Basnivå – bräda
 • Mellannivå – förpackning med 10 inplastade brädor
 • Toppnivå – paket med 40 inplastade förpackningar.

8.3 Artikelstatus, exempel 3

I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av:

 • Basnivå – bräda
 • Toppnivå – paket med 400 brädor.

Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå.

8.4 Artikelstatus, exempel 4

I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av:

 • Basnivå – påse med grillkol
 • Toppnivå – pall med 36 påsar med grillkol.

Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå.

8.5 Artikelstatus, exempel 5

I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av:

 • Basnivå – kabel som säljs per meter
 • Toppnivå – trumma med 500 m kabel.

Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå.

8.6 Artikelstatus, exempel 6

I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av:

 • Basnivå – låda med 25 m kabel
 • Toppnivå – pall med 24 lådor med kabel.

Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå.

8.7 Artikelstatus, exempel 7

I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av:

 • Basnivå – låda med 25 kakelplattor
 • Toppnivå – pall med 72 lådor med kakel.

Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå.

8.8 Artikelstatus, exempel 8

I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av:

 • Basnivå – varmvattenberedare på pall.

Observera att denna hierarki saknar mellannivå och toppnivå, och att den endast består av basnivå.

8.9 Artikelstatus, exempel 9

I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av:

 • Basnivå – Flaska.
 • Mellannivå 1 – Förpackning som innehåller 6 flaskor, det vill säga ett ”6-pack”.
 • Mellannivå 2 – Förpackning som innehåller 4 st ”6-pack”.
 • Toppnivå – Pall som innehåller 24 förpackningar.

Observera att denna hierarki har två artiklar på mellannivå.

9. Mått

En konsumentartikels höjd, bredd och djup kan bestämmas efter att artikeln har orienterats så att konsumentinformation kan läsas horisontellt.

GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter används för att alla ska mäta på samma sätt så att det inte uppstår missförstånd. Observera att konsument och icke- konsumentartiklar mäts på olika sätt.

10. Förpackningstyp

Förpackningstypen beskriver vilken typ av förpackning som varan är emballerad i. Om en artikel är en pall anges även palltypen särskilt. Kodlistor för förpackningstyp och palltyp finns på Kodlistor » GS1 Sweden

 • Exempel på förpackningstyper: oförpackad, rulle, omslag.
 • Exempel på palltyper: ISO 0-pall, EUR-pall, dragskiva
Exempel på förpackningstyperna oförpackad, rulle respektive omslag.

11. Nettoinnehåll

Nettoinnehållet för en förpackning anges med hjälp av ”Förpackningens innehåll, värde” och ”Måttenhet för förpackningens innehåll”.

Exempel:

 • Förpackningens innehåll, värde: 25
 • Måttenhet för förpackningens innehåll: meter

Mer information om GS1s standard för Artikelinformation finns på GS1 Artikelinformation » GS1 Sweden

Tillbaka till toppen