GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter

Version 2.7, 2023-04-12

1. Inledning


Detta dokument är en översättning av de delar i GS1 Package and Product Measurement Standard som definierar hur förpackade konsument- och icke-konsumentartiklar ska mätas.

Syftet med standarden är att ge en konsekvent och repeterbar process för att mäta olika förpackningstyper. Standarden gör att alla mäter på samma sätt så att det inte uppstår missförstånd. Observera att hur en artikel ska mätas inte alltid överensstämmer med hur artikeln orienteras i butikshyllan eller hur den transporteras.

Det finns mycket att vinna på att informationen om artikelns mått stämmer överens med den verkliga artikelns mått:

 • Minskade logistikkostnader genom att transporterna kan planeras så att allt får plats och lastbilens kapacitet utnyttjas optimalt.
 • Effektivare flöden när informationen om artiklarnas mått är rätt från början och inte behöver korrigeras i efterhand.
 • Snabbare introduktioner av nya artiklar när måtten är rätt från början.
 • Nöjdare kunder och förbättrade kundrelationer.

2. Konsumentartiklar


2.1 Översikt

Konsumentartiklar identifieras med ett GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number). I handelsflödet kommer de artiklar som ska mätas som konsumentartiklar uppfylla dessa kriterier:

 • Artikeln är avsedd att passera en utgångskassa.
 • Artikeln har en framsida.
 • Om artikeln är märkt med en streckkod, ska streckkoden följa Symbol Specification Tables for Retail Items i GS1 General Specifications.

Om konsumentartikeln även fungerar som en logistisk enhet, ska den ändå betraktas och mätas som en konsumentartikel.

2.2 Bestämma artikelns framsida

När du ska mäta en konsumentartikels mått måste du börja med att bestämma vilken sida som är artikelns framsida. Framsidan är den sida med störst yta som också används för att sälja artikeln till konsumenten, det vill säga den sida som är märkt med till exempel artikelbenämning och/eller varumärket.

Notera: Syftet med att bestämma en artikels framsida är att ge ett konsekvent och repeterbart sätt att mäta artiklar på. Vilken sida som är artikelns framsida är oberoende av hur artikeln orienteras när den placeras i butikshyllan, vilket illustreras i bilden nedan.

Figur 1. Artikelns framsida bestäms oberoende av hur artikeln orienteras när den placeras i butikshyllan.
Figur 2. Framsidan är den sida med störst yta som också används för att sälja artikeln till konsumenten

När du bestämmer artikelns framsida ska artikeln orienteras så att konsumentinformation, till exempel artikelns innehåll, kan läsas horisontellt. Observera att artikelbenämning, varumärken eller logotyper inte alltid trycks horisontellt eller vertikalt på förpackningen.

Figur 3. Orientera artikeln så att konsumentinformation, till exempel artikelns innehåll kan läsas horisontellt.

Om en artikel har mer än en möjlig framsida är det den högsta sidan, som är artikelns framsida. Ett exempel på denna typ av förpackning är en artikel som kan stå både horisontellt och vertikalt på en hylla, och som har minst två sidor med lika stora ytor som används för att sälja artikeln.

Figur 4. Artikelns högsta sida är framsida när en artikel har minst två sidor med lika stora ytor som används för att sälja artikeln.

Viktigt: Se ytterligare specifikationer för att bestämma artikelns framsida för multipack i avsnitt Multipack.

Om en förpackning har utstansningar (jämför den högra förpackningen i figur 5 nedan) påverkar det inte bedömningen av vilken sida som är artikelns framsida. Framsidan är även i detta fall den sida med störst yta som också används för att sälja artikeln till konsumenten, oberoende av om förpackningen har utstansningar, och de yttre måtten ska avgöra vilken sida som är artikelns framsida.

Figur 5. Framsidan är den sida med störst yta som också används för att sälja artikeln till konsumenten, oberoende av om förpackningen har utstansningar, och de yttre måtten ska avgöra vilken sida som är artikelns framsida.

2.3 Bestämma höjd, bredd och djup

När du vet vilken sida som är artikelns framsida kan du bestämma höjd, bredd, och djup. Om du tittar på artikelns framsida är:

 • Höjd – från undersidan till översidan
 • Bredd – från vänster till höger
 • Djup – från framsidan till baksidan
Figur 6. Höjd, bredd och djup för en artikel.

2.4 Mäta höjd, bredd och djup

När du har bestämt artikelns höjd, bredd och djup är du redo att mäta dimensionerna. Mät alltid det största måttet, det vill säga, inkludera alltid utstående delar, som till exempel kapsyler, lock och gratisprodukter, i mätningen.

Figur 7. Mät alltid det största måttet när du mäter artikelns höjd, bredd och djup.

2.5 Hängande artiklar

En hängande artikel är en artikel som exponeras på en hängare eller som har ett hål för att hängas upp i. Det finns tre sätt att mäta hängande artiklar på, och vilken mätmetod du ska använda beror på förpackningstypen.

2.5.1 Hängande artiklar med hård förpackning

Mät en hängande artikel som har en hård förpackning genom att placera artikeln som om den skulle vara upphängd med framsidan mot dig. När du mäter höjden ska du mäta det största måttet, inklusive upphängningsfliken.

Figur 8. Mät alltid en hängande artikel med hård förpackning som om den skulle vara upphängd.

2.5.2 Hängande artiklar med formbar förpackning

Mät en hängande artikel med en formbar förpackning från kant till kant när den ligger på en plan yta. Placera förpackningen med framsidan uppåt. Var noga med att lägga innehållet tillrätta och att släta ut de svetsade kanterna innan du mäter.

Viktigt: Hålet eller upphängningsriktningen används inte för att bestämma artikelns framsida för hängande artiklar med formbar förpackning.

Figur 9. Hålet eller upphängningsriktningen används inte för att bestämma artikelns framsida för hängande artiklar med formbar förpackning.

2.5.3 ”Merchandising strip”

En ” Merchandising strip” är en displayförpackning på vilken ett antal konsumentartiklar hänger. Displayförpackningen betraktas som en artikel och identifieras med ett GTIN. En ” Merchandising strip” mäts som om den vore hängande, enligt reglerna för konsumentartiklar, även om den inte är avsedd att passera en utgångskassa. Artikelns framsida är den yta som du ser när förpackningen hänger med artiklar på. När du mäter höjden ska du mäta det största måttet, inklusive hängaren.

Figur 10. När du mäter höjden på en ”merchandising strip” ska du mäta det största måttet, inklusive hängaren.

2.6 Formbara förpackningar

En formbar förpackning är en förpackning vars form lätt kan förändras. Även en förpackning som har både formbara och hårda delar räknas som en formbar förpackning. Bland formbara förpackningar och förpackningsmaterial ingår bland annat påsar, påsar med plan botten, omslag av papper, plast, film, metalliserat eller belagt papper eller film, eller kombinationer av dessa material. Konsumentartiklar som har en formbar förpackning ska normalt mätas när förpackningen ligger på en plan yta med sitt innehåll tillrättalagt, om inte ett undantag beskrivs nedan.

Viktigt: Regler för mätning av hängande artiklar med formbar förpackning beskrivs i avsnitt Hängande artiklar med formbar förpackning.

Observera att syftet med denna standard är att ge ett konsekvent och repeterbart sätt att mäta artiklar på, och är oberoende av hur artikeln orienteras när den placeras i butikshyllan.

2.6.1 Konsumentartiklar i omärkta, formbara förpackningar

Det finns olika typer av omärkta, formbara förpackningar. Tillämpa därför de mätregler som gäller för respektive förpackningstyp. För formbara förpackningar som inte har någon dekor eller annan märkning som visar vilken sida som är artikelns framsida gäller den generella regeln att den största sidan är artikelns framsida.

Figur 11. För en omärkt, formbar förpackning är artikelns största sida framsidan.

2.6.2 Formad och fylld formbar förpackning, försluten utan kilsvets

Så här mäter du konsumentartiklar med en formbar förpackning som är formad, fylld och försluten utan kilsvetsar (triangulära svetsningar eller förslutningar för att skapa hörn i påsar):

 • Placera förpackningen med framsidan uppåt på en plan yta.
 • Se till att innehållet fördelas jämnt i förpackningen.
 • Dra ut och släpp de svetsade kanterna.
 • Mät förpackningen från kant till kant, inklusive förslutning.
 • Höjden mäts från underkant till överkant, bredden mäts från vänster till höger och djupet mäts från underlaget som artikeln ligger på till artikelns framsida. Mät alltid de största måtten.

Exempel på denna typ av förpackning är påsar som innehåller chips, snacks och godis.

Figur 12. Mät en formbar förpackning som är formad, fylld och försluten utan kilsvets från kant till kant, inklusive förslutning, när den ligger med framsidan uppåt på ett plant underlag.

2.6.3 Stående påsar

I detta avsnitt beskrivs stående påsar där svetsningen eller förslutningen fungerar som en plattform som gör att påsen kan stå upp. Dessa artiklar ska mätas ståendes upprätt på ett plant underlag med framsidan mot dig. Framsidans yta är hela ytan från kant till kant inklusive svetsningarna.

Höjden mäts från underlaget till förpackningens högsta punkt, bredden mäts från vänster till höger och djupet mäts från framsidan till baksidan. Mät alltid de största måtten.

Exempel på denna typ av artikel är påsar för nötter, drycker och snacks.

Figur 13. Mät en stående påse ståendes upprätt på ett plant underlag med framsidan mot dig. Framsidans yta är hela ytan från kant till kant inklusive svetsningarna.

2.6.4 Stående förpackning med lutande eller ojämn sida

Det här avsnittet avser förpackningar med en lutande eller ojämn sida. Förpackningen formas av att förpackningsmaterialet är hårt eller halvhårt, och förpackningen har en botten som gör att den kan stå upp när den placeras i butikshyllan. Kanterna som utgår från botten är inte vertikala utan kan luta inåt för att forma till exempel en pyramid eller kon.

Dessa artiklar ska mätas när de står upprätt på en plan yta med framsidan mot dig. Observera att framsidan inte alltid är vertikal eftersom framsidan kan vara den sida som lutar. Höjden mäts från det plana underlaget till förpackningens högsta punkt, bredden mäts från vänster till höger och djupet mäts från framsidan till baksidan. Mät alltid de största måtten.

Exempel på denna typ av förpackning är godis och ätfärdiga smörgåsar.

Figur 14. Mät en stående förpackning som har minst en lutande eller ojämn sida ståendes upprätt på en plan yta med framsidan mot dig.

2.6.5 Förpackningens storlek eller form definieras av innehållet

Konsumentartiklar med en formbar förpackning där storleken eller formen definieras av innehållet ska mätas efter att eventuellt överflödigt förpackningsmaterial har vikts in mot produkten. Därefter mäts artikeln enligt avsnittet Konsumentartiklar. I avsnitten nedan beskrivs förtydliganden och exempel på särskilda förpackningar.

2.6.5.1 Produkten eller inre förpackning definierar storlek och/eller formen på förpackningen

Detta avsnitt avser artiklar med en formbar förpackning och som innehåller en produkt eller inre förpackning som definierar förpackningens storlek och/eller form. Detta förekommer till exempel när förpackningsmaterialet är mindre hårt än innehållet. Ibland ligger dessa artiklar på en bricka eller i en låda när de exponeras på en butikshylla.

 • Placera förpackningen med framsidan mot dig på en plan yta.
 • Se till att innehållet fördelas jämnt i förpackningen.
 • Vik in eventuellt överflödigt förpackningsmaterial mot produkten, till exempel svetsade kanter.
 • Höjden mäts från underlaget till artikelns högsta punkt, bredden mäts från vänster till höger, och djupet mäts från artikelns framsida till baksida. Mät alltid de största måtten.

Exempel på denna typ av artiklar: chokladkakor, kakor i en brickförpackning, engångsmuggar, bröd, riskakor, och vakuumförpackade artiklar som ost och kaffe.

Figur 15. Mät förpackningar där produkten eller den inre förpackningen definierar storlek och/eller formen på förpackningen efter att eventuellt överflödigt förpackningsmaterial har vikts in mot produkten.
2.6.5.2 Påsar med kilsvets

Detta avsnitt avser påsar med kilsvetsar med ett nettoinnehåll som är mindre än 6,8 kg. Kilsvetsarna (triangulära svetsningar eller förslutningar för att skapa hörn i påsar) kan sitta på en eller båda av artikelns sidor, och kilsvetsarna i botten är avsedda att ge en botten åt förpackningen.

 • Placera förpackningen ståendes med botten på en plan yta, med framsidan mot dig.
 • Höjden mäts från underlaget till artikelns högsta punkt, bredden mäts från vänster till höger och djupet mäts från artikelns framsida till baksida. Mät alltid de största måtten.

Viktigt: Höjden på artikeln ska mätas på ett sådant sätt som leverantören skulle rekommendera att denna produkt placeras på butikshyllan (det vill säga, med förpackningens övre förslutning antingen nedvikt eller uppvikt). Denna regel gäller endast för påsar med kilsvets.

Exempel på denna typ av artiklar är djurmat, kattsand, grillkol, kaffe, pasta och snacks.

Figur 16. Påsar med kilsvets mäts med förpackningens övre förslutning antingen nedvikt eller uppvikt, beroende på hur leverantören skulle rekommendera att denna produkt placeras på butikshyllan.
2.6.5.3 Påsar med plan botten

Detta avsnitt beskriver formbara förpackningar där förpackningsmaterialet har vikts in under botten så att förpackningen kan stå upp.

 • Placera förpackningen ståendes med botten på en plan yta, med framsidan mot dig.
 • Höjden mäts från underlaget till artikelns högsta punkt, bredden mäts från vänster till höger och djupet mäts från artikelns framsida till baksida. Mät alltid de största måtten.

Exempel på denna typ av artikel: mjöl och socker.

Figur 17. Mät påsar med plan botten ståendes med botten på en plan yta, med framsidan mot dig.

2.7 Cylindriska artiklar

För cylindriska artiklar kommer två dimensioner att vara lika. Vilka dimensioner som är lika bestäms av vilken yta som är artikelns framsida.

Figur 18. För cylindriska artiklar är två dimensioner lika.

2.8 Multipack

Multipack är konsumentartiklar i sig själva, men de innehåller även ett antal enskilda artiklar som var och en kan säljas till konsument. Multipack ska mätas enligt reglerna i avsnitt Konsumentartiklar.

Figur 19. Multipack ska mätas enligt reglerna för konsumentartiklar.

Artikelns framsida för en multipack är den sida med störst yta som också används för att sälja artikeln till konsumenten, med andra ord, sidan som är märkt med till exempel produktnamn. Nedan visas att produktmärkningar kan ha stor påverkan på vilken sida som är artikelns framsida.

Figur 20. Produktmärkningar påverkar vilken sida som är artikelns framsida.

2.9 Mjuka pappersprodukter på rulle: hushålls- och toalettpappersrullar

I detta avsnitt beskrivs mätning av mjuka pappersprodukter på rulle, som till exempel hushålls- eller toalettpappersrullar.

 1. Placera förpackningen så att rullen/rullarna är vertikalt orienterade i förhållande till butikshyllan.
 2. Bestäm vilken sida som är framsida. Framsidan är den sidopanel med störst yta som också används för att sälja artikeln till konsumenten, det vill säga den sida som är märkt med till exempel artikelbenämning och/eller varumärket.
 3. När framsidan är vänd mot dig är
  • Höjd – från undersidan till översidan
  • Bredd – från vänster till höger
  • Djup – från framsidan till baksidan.
Figur 21. Mät hushålls- och toalettpappersrullar när rullarna är vertikalt orienterade i förhållande till butikshyllan.

2.10 Stora formbara förpackningar

I detta avsnitt beskrivs mätning av stora formbara förpackningar med en nettovikt som är större än 6,8 kg. Exempel på denna typ av förpackning är påsar med djurmat, grillkol och kattsand.

Förpackningens framsida är den sida med störst yta som också används för att sälja artikeln till konsumenten, det vill säga den sida som är märkt med till exempel artikelbenämning och/eller varumärket. Förpackningen ska mätas från kant till kant inklusive eventuella förslutningar.

 • Placera förpackningen med framsidan uppåt på en plan yta.
 • Se till att innehållet fördelas jämnt i förpackningen.
 • Dra ut och släpp de svetsade kanterna.
 • Mät förpackningen från kant till kant, inklusive förslutning.
 • Höjden mäts från underlaget till artikelns högsta punkt, bredden mäts från vänster till höger, och djupet mäts från artikelns framsida till underlaget. Mät alltid de största måtten.
Figur 22. Mät en formbar förpackning från kant till kant, inklusive förslutning, när den ligger med framsidan uppåt på ett plant underlag.

2.11 Osthjul och kilbit av ost

I detta avsnitt beskrivs mätning av osthjul och kilbit av ost. Framsidan av en hjulformad förpackning av ost identifieras alltid genom att utgå från den största sidan på/av hjulet/ förpackningen. Samma princip ska tillämpas om endast en del av hjulet/runda ostförpackningen ska mätas. Etiketter eller tryck på förpackningen tas inte hänsyn till när man identifierar framsidan av artikeln.

Viktigt: För oregelbundna kilbitar gäller att det alltid är den längsta raka kanten som är radien; som visas i den vänstra bilden ovan.

2.11.1 Mäta kilbit av osthjul

Placera biten på en plan yta i horisontellt läge. Mätning görs med utgång från diametern/radien. Förpackningen ska mätas från kant till kant. Höjden mäts från underlaget till artikelns högsta punkt, bredden mäts från vänster till höger, och djupet mäts från artikelns framsida till underlaget. Mät alltid de största måtten.

3. Icke-konsumentartiklar


Icke-konsumentartiklar är artiklar som identifieras med GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number) och som är avsedda att skannas i distributionsflödet. Bland dessa artiklar ingår allt från ytterförpackningar till pallar och sjöcontainrar. Observera att standarden för hur en icke-konsumentartikel ska mätas inte alltid överensstämmer med hur artikeln orienteras när den transporteras.

Artiklar som uppfyller kriterierna för konsumentartiklar, men som inte är märkta med en streckkod som kan läsas av i en utgångskassa, ska mätas som icke-konsumentartiklar. Exempel på sådana artiklar är kryddor, smaktillsatser och städmaterial som används inom grossistflödet.

3.1 Bestäm vilken sida som är den naturliga basen

När du ska mäta en icke-konsumentartikels mått måste du först bestämma vilken sida som är artikelns naturliga bas.

 1. Bestäm först om tryckta texter, pilar eller liknande visar vilken sida som är artikelns naturliga bas. Då utgår du från artikelns naturliga bas för att bestämma höjd, bredd och djup.
 2. Om det däremot inte är uppenbart vilken sida som är artikelns naturliga bas definierar bredd och djup den naturliga basen. I detta fall är höjden det minsta måttet, bredden det näst största måttet och djupet det största måttet.

3.1.1 Trycka texter, pilar eller liknande visar vilken sida som är den naturliga basen

Om det finns tryckta texter, pilar eller liknande som visar vad som är artikelns naturliga bas och översida ska du utgå från den naturliga basen för att bestämma artikelns höjd, bredd och djup:

 • Höjd – från naturlig bas till översida
 • Bredd – den naturliga basens kortaste sida
 • Djup – den naturliga basens längsta sida
Figur 23. Tryckta texter, pilar eller liknande visar vilken sida som förpackningens naturliga bas.

3.1.2 Det är inte uppenbart vilken sida som är artikelns naturliga bas

Om förpackningen inte är märkt med tryckta texter, pilar eller liknande som visar vad som är artikelns naturliga bas eller översida, och det inte är uppenbart vilken sida som är artikelns naturliga bas, definieras den naturliga basen av förpackningens bredd och djup. Då gäller:

 • Höjd – det minsta måttet
 • Bredd – det näst största måttet
 • Djup – det största måttet
Figur 24. Bredd och djup definierar förpackningens naturliga bas.

3.2 Mäta höjd, bredd, och djup

Det är viktigt att mäta artikeln när den står fritt och inte är staplad. Den måste även vara i ett gott skick och oskadad, det vill säga, inte fuktig eller trasig. Tänk på att alltid mäta det största måttet för respektive dimension.

Figur 25. När du har bestämt vilken sida som är artikelns naturliga bas kan du mäta artikelns höjd, bredd och djup.

3.3 Displayförpackningar, krympfilmade förpackningar och brickor

Displayförpackningar (säljfärdiga förpackningar eller shelf-ready packaging) mäts på samma sätt som för andra icke-konsumentartiklar, oavsett om displayförpackningen har en öppen eller avrivbar översida.

Konsumentartiklar kan packas tillsammans med krympfilm för att lättare kunna transporteras. Krympfilmade förpackningar mäts på samma sätt som andra icke-konsumentartiklar. Brickor är ett antal artiklar som har packats tillsammans på en bricka för att kunna transporteras. Brickförpackningar mäts på samma sätt som andra icke-konsumentartiklar.

Figur 26. Displayförpackningar mäts på samma sätt som för andra icke-konsumentartiklar, oavsett om displayförpackningen har en öppen (förpackningen till vänster) eller avrivbar (förpackningen till höger) översida.
Figur 27. Krympfilmade förpackningar mäts på samma sätt som andra icke-konsumentartiklar.
Figur 28. Brickförpackningar mäts på samma sätt som andra icke-konsumentartiklar.

3.4 Exponeringsenheter

Exponeringsenheter som ska placeras på butiksgolvet eller i butikshyllan transporteras ibland omonterade. Transportförpackningen för den omonterade exponeringsenheten mäts på samma sätt som andra icke- konsumentartiklar.

3.5 Enhetslaster på pall

Enhetslaster på pall mäts på samma sätt som andra icke-konsumentartiklar.

Notera: Höjd, bredd, djup och bruttovikt för pallen ingår inte alltid i mätvärdena för lasten. För att ange mätvärden för pallen ska rätt kodvärde i kodlistan för Palltyp användas.

Figur 29. Enhetslaster på pall mäts på samma sätt som andra icke-konsumentartiklar.

3.6 Skrymmande last på pall

Skrymmande last på pall mäts på samma sätt som andra icke-konsumentartiklar. Ett exempel är transportlådor som används inom grossistflödet.

Figur 30. Skrymmande last på pall mäts på samma sätt som andra icke-konsumentartiklar.

3.7 Hinkar och ämbar

3.7.1 Bestämma naturlig bas för hinkar och ämbar

I denna standard definieras den naturliga basen för en hink eller ett ämbar som sidan som är mittemot behållarens öppning.

Figur 31. Den naturliga basen för en hink eller ett ämbar är sidan som är mittemot behållarens öppning.

3.7.2 Mäta dimensionerna för hink och ämbar

När hinken eller ämbaret står på sin naturliga bas bestäms höjd, djup och bredd enligt:

 • Höjd – från den naturliga basen till översidan/öppningen
 • Djup – den bredaste sidan
 • Bredd – sidan som är vinkelrät (bildar en 90° vinkel) med djupet

Mät alltid det största måttet, inklusive utstickande delar och handtag.

Figur 32. Mät alltid det största måttet, inklusive utstickande delar och handtag, för hinkar och ämbar. Notera att hinkarnas handtag gör att hinkarna får en sida som är bredare och därför definieras som djupet.

4. Standardtoleranser


På grund av tillverkningsprocessen, hantering och yttre påverkan kan dimensioner och bruttovikt variera för en och samma artikel. I detta avsnitt anges standardtoleranser för konsument- och icke-konsumentartiklar. Standardtolerans definieras som den tillåtna variationen mellan ett angivet och ett uppmätt mätvärde.

Observera: Eftersom variabelmåttvaror kan variera I sådan utsträckning att de överstiger de tillåtna toleranserna för vikt, kan inte standardtoleranserna för bruttovikt tillämpas för variabelmåttvaror. I stället för att använda standardtoleranserna används attributen för artiklar med varierande vikt, som ger utrymme för viss variation av den bruttovikten som angetts. Du anger då den genomsnittliga vikten alternativt ett maximum/minimum intervall för vikten.

4.1 Standardtoleranser för konsumentartiklar

Tabell 1. Standardtoleranser för djup, bredd, höjd och bruttovikt för konsumentartiklar sorterade efter förpackningstyp.

Typ av förpackningExempelDimensionTolerans (+/-)
Låda, askFrukostflingor, pusselDjup
Bredd
Höjd
7 mm
7 mm
7 mm
Metallburk eller glasburk/flaskaInlagda grönsaker, katt/hundmat, syltDjup
Bredd
Höjd
7 mm
7 mm
7 mm
PlastbehållareSalladsdressing, ketchup, drycker, rengöringsmedelDjup
Bredd
Höjd
7 mm
7 mm
7 mm
Mjuka pappersprodukter i formbara plastförpackningarToalettpapper, pappershanddukar, näsdukar, pappersmuggar och -tallrikarDjup
Bredd
Höjd
13 mm
13 mm
13 mm
Formbara förpackningar Nettovikt < 6,8 kgPotatischips, godiskakor, bröd, engångsmuggar, djurmat, kattsand, grillkol, mjölDjup
Bredd
Höjd
20 mm
20 mm
20 mm
Stora formbara förpackningar Nettovikt ≥ 6,8 kgDjurmat, grillkol, kattsandDjup
Bredd
Höjd Bruttovikt
32 mm
32 mm
32 mm
4,0 %
Små artiklar med ett hårt
förpackningsmaterial
Kosmetik, pennor, lim, godis, leksakerDjup *
Bredd *
4 mm
4 mm
Höjd, bredd, djup ≤ 64 mm Nettovikt ≤ 0,9 kgHöjd *4 mm

*Notera: Angiven tolerans gäller det/de mått som är max 64 mm. För övriga mått gäller standardtoleranser.

4.2 Standardtoleranser för icke-konsumentartiklar

Tabell 2. Standardtoleranser för djup, bredd, höjd och bruttovikt för icke-konsumentartiklar sorterade efter förpackningstyp.

Typ av förpackningTyp av inre
förpackning
ExempelDimensionTolerans (+/-)
WellpappsförpackningWellpapp/papplådaFrukostflingor, pusselDjup
Bredd
Höjd
Bruttovikt
4,0 %
4,0 %
4,0 %
4,0 %
WellpappsförpackningMetallburk eller
glasburk/flaska
Inlagda grönsaker,
katt/hundmat, sylt
Djup
Bredd
Höjd
Bruttovikt
4,0 %
4,0 %
4,0 %
4,0 %
WellpappsförpackningHård
plastförpackning
Shampoo,
tvättmedel, drycker,
ketchup
Djup
Bredd
Höjd
Bruttovikt
4,0 %
4,0 %
4,0 %
4,0 %
InplastadMetallburk eller
glasbruk/flaska
Salladsdressing,
majonnäs, drycker,
rengöringsprodukter
Djup
Bredd
Höjd
Bruttovikt
4,0 %
4,0 %
4,0 %
4,0 %
InplastadHård
plastförpackning
Shampoo,
tvättmedel, drycker,
ketchup
Djup
Bredd
Höjd Bruttovikt
4,0 %
4,0 %
4,0 %
4,0 %
Formbar
plastförpackning
Formbar
plastförpackning
Toalettpapper,
pappershanddukar,
näsdukar, pappersoch plasttallrikar och
-muggar
Djup
Bredd
Höjd
Bruttovikt
5,0 %
5,0 %
5,0 %
9,0 %
Formbar förpackning
med krympfilm
Formbar
förpackning
Djurmat, grillkol,
mjöl
Djup
Bredd
Höjd
Bruttovikt
10,0 %
10,0 %
10,0 %
4,0 %
WellpappsförpackningFormbar
förpackning
Godispåse,
chipspåse, bricka
med kakor,
pappersmuggar
Djup
Bredd
Höjd
Bruttovikt
4,0 %
4,0 %
4,0 %
4,0 %
Wellpappsförpackning*
Fryst
Formbar eller hård
förpackning
Glass, frysta
färdigrätter, skaldjur,
grönsaker, pizza
Djup
Bredd
Höjd
Bruttovikt
5,0 %
5,0 %
5,0 %
6,0 %
Små artiklar med höjd, bredd, eller djup ≤ 160 mm eller bruttovikt ≤ 2,27 kgAllaAllaDjup **
Bredd **
Höjd **
Bruttovikt**
7 mm
7 mm
7 mm
0,1 kg
Artiklar med volym
över 0.05 kubikmeter
och bruttovikt under
5,5 kg ***
AllaAllaBruttovikt0,25 kg

*Notera: För frysta konsumentartiklar som har förpackats med krympfilm ska den största
toleransen av konsumentartikelns och icke-konsumentartikelns förpackningstyp väljas.

**Notera: Toleransen gäller det mått som understiger gränsen (160 mm eller 2,27 kg). Övriga mått mäts enligt ordinarie tolerans.

***Notera: Linjära mått enligt standardtolerans.

Tabell 3. Tolerans i procentandelar med motsvarande minimitoleranser för dimensioner och vikt.

När linjär tolerans är:… då är minimitolerans för
dimension:
4,0 %7 mm
5,0 %8 mm
10,0 %13 mm
När bruttoviktstolerans är:… då är minimitolerans för
vikt:
4,0 %0,1 kg
6,0 %0,1 kg
9,0 %0,2 kg

Ändringshistorik


VersionÄndringsdatumÄndrad avBeskrivning av ändring
1.12015-10-12J. AnderssonI kapitel 2.6.5.1 har följande korrigering gjorts i version 1.1: Meningen ”Placera förpackningen med framsidan uppåt på en plan yta” har ändrats till ”Placera förpackningen med framsidan mot dig på en plan yta”.
2.52017-02-08E. Bringlöv-PedersenUppdatering till följd av ny version av grunddokumentet.
▪ Kapitel 2.5.3: Ändring av begreppet ”clip strip” till ”merchandising strip”
▪ Kapitel 2.11: Nytt avsnitt om mätning av ost.
▪ Kapitel 4: Förtydligande ang viktvaror
▪ Kapitel 4.1: Förtydligande måttoleranser för små artiklar. Toleransen 4 mm gäller endast mått som är max 64 mm.
▪ Kapitel 4.2: Tillägg av särskilda toleranser för icke konsumentartiklar av vissa storlekar.
2.62019-03-15N. StonewallUppdatering till följd av ny version av grunddokumentet.
▪ Grunddokumentet har bytt namn från GDSN Package Measurement Rules till GS1 Package Measurement Rules Standard. Uppdateras i detta dokument.
▪ Kapitel 2.2: Förtydligande ang mätning av icke-rektangulära produkter.
▪ Kapitel 4.2: Tillägg av tabell med tolerans i procentandelar och motsvarande minimitoleranser för dimension/vikt.
2.72023-04-12I. MloweGrunddokumentet har bytt namn från GS1 Package Measurement Rules Standard till GS1 Package and Product Measurement Standard. Namnet i detta dokument uppdateras till GS1 standard för mätning av förpackningar och produkter.
Språkliga uppdateringar i dokumentet för att bättre spegla grunddokumentet och ändringen från regler till standard.
Tillbaka till toppen