Använd GS1-128

Streckkoden GS1-128 kan innehålla information som ger spårbarhet, och som gör det möjligt att följa gods under transport och hålla rätt på varor i lager. GS1-128 används för att märka förpackningar, logistiska enheter, pallar, elmätare, inventarier och mycket annat.

GS1-128 kan innehålla mer information

GS1-128 används för att märka förpackningar och logistiska enheter, till exempel pallar. Streckkoden används till exempel i pall-, transport samt butiks- och kundpacksetiketten GS1 Logistics Label. GS1-128 används även för att märka elmätare, elanläggningar (mätpunkter) och inventarier eftersom streckkoden kan innehålla mer information än ett artikelnummer.

GS1-128 kan till exempel innehålla:

 • SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer)
 • GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer)
 • GSRN (Global Service Relation Number, GS1-affärsrelationsnummer)
 • GIAI (Global Individual Asset Identifier, GS1-individnummer)
 • Batchnummer
 • Datum.

GS1-128 är en variant av den mer generella streckkodstypen Code 128. I GS1-128, till skillnad från Code 128, används så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för till exempel SSCC är ”00”.

Läs mer om applikationsidentifierare.

Observera att det inte är möjligt att använda Code 128 för att överföra olika typer av information i en och samma streckkod.

Exempel på streckkoden GS1-128.

Streckkodens storlek

En streckkod kan tryckas i olika storlekar, under förutsättning att den lätt kan läsas av. Om du väljer en stor streckkod blir streckbredden större och toleransen ökar, vilket gör att du kan vara säkrare på att streckkoden kommer att kunna läsas av utan problem.

Den maximala fysiska längden, inklusive ljusmarginaler, är 165 mm för GS1-128.

Det maximala antalet datatecken, det vill säga siffror eller tecken, är 48 tecken i en enskild streckkodssymbol.

Måtten för GS1-128 hittar du i Storleksguide för streckkoder.

Streckbredd

GS1-128 byggs upp av streck och mellanrum i fyra olika bredder. Det är viktigt att strecken och mellanrummen har rätt bredd för att streckkoden ska vara läsbar.

Bredden på det smalaste strecket i en streckkod kallas för modulbredd. Om streckkoden förminskas eller förstoras i förhållande till sin normalstorlek ska modulbreddens tjocklek förändras lika mycket.

Höjd

För GS1-128 mäts streckkodens höjd från underkanten till överkanten av strecken.

Ljusmarginal

Till vänster och höger om strecken ska det alltid finnas en ljusmarginal. Ljusmarginalen är ett tomt område som behövs för att intilliggande information, till exempel förpackningens dekor, inte ska störa avläsningen.

Siffrorna i klartext

Siffrorna under streckkoden ska vara minst 3 mm höga och vara läsbara. Avståndet mellan siffrornas överkant och streckens underkant ska vara minst en halv modulbredd. Modulbredden är bredden på streckkodens smalaste streck.

Placering av dataelement

För att minska streckkodens längd har viss information, till exempel SSCC och GTIN, en bestämd längd. Annan information, till exempel batchnummer, har inte en bestämd längd.

Informationsfält med variabel längd, till exempel batchnummer, bör läggas sist i en streckkod. Då behöver inte en avskiljare (den så kallade funktionskoden 1, FNC 1) användas för att ange när ett informationsfält tar slut.

Streckkodens uppbyggnad

GS1-128 är alfanumerisk, vilket innebär att streckkoden kan innehålla både siffror och bokstäver. Tänk på att siffror tar mindre plats i streckkodsformat än vad bokstäver gör, och därför rekommenderar vi att endast använda siffror i GS1-128.

GS1-128 byggs upp från vänster till höger av:

 • Ljusmarginal
 • Start* A, B eller C samt FNC1 (funktionskod)
 • Data (inklusive applikationsidentifierare)
 • Kontrolltecken
 • Stopptecken
 • Ljusmarginal

* Start A, B eller C anger vilken teckenuppsättning som används i streckkoden.


Val av teckenuppsättning

GS1-128 är alfanumerisk, vilket innebär att streckkoden kan innehålla både siffror och bokstäver. Med hjälp av olika kombinationer av start- och skifttecken kan samma data representeras på olika sätt.

Starttecken A, B eller C

I GS1 -128 bestämmer starttecken (Start A, Start B, eller Start C) vilken teckenuppsättning som används. GS1-128 har tre teckenuppsättningar:

 • – alla versala alfanumeriska tecken samt kontroll- och specialtecken.
 • B – alla de vanliga versala och gemena tecknen plus specialtecken.
 • C – 100 digitala par från 00 till 99 samt specialtecken. Gör det möjligt att koda numeriska data med dubbel täthet, det vill säga två siffror per streckkodat tecken.

Teckenuppsättningen kan ändras inom en streckkod genom att ange Kod A, Kod B eller kod C. Dessutom kan ett ”skift”-tecken användas för att växla mellan stor och liten bokstav när teckenuppsättning A eller B används.

Tänk på att siffror tar mindre plats i streckkodsformat än vad bokstäver gör, och därför rekommenderar vi att endast använda siffror i GS1-128.

Val av teckenuppsättning

Följande regler ska normalt implementeras i en streckkodsskrivares mjukvara för att minska streckkodens längd. Observera att med ”data” menas här både applikationsidentifierare och dataelementet tillsammans.

 1. Använd starttecken B om inte:
  • Data börjar med fyra eller fler siffror. Använd då starttecken C.
  • Ett kontrolltecken förekommer i datamängden före ett gement tecken. Då ska starttecken A användas, se General Specifications.
 1. Om starttecken C används och ett udda antal siffror startar datamängden, sätt in kod A eller kod B före den sista siffran.
 1. Om fyra eller fler siffror förekommer tillsammans då teckenuppsättningarna A eller B används:
  • Sätt in kod C före den första siffran, om det finns ett jämnt antal siffror i gruppen.
  • Sätt in kod C omedelbart efter den första siffran, om det finns ett udda antal siffror i gruppen.
 1. Då teckenuppsättning B används och ett kontrolltecken förekommer i datamängden:
  • Sätt in skifttecknet före kontrolltecknet, om det efter ett kontrolltecken förekommer ett gement tecken före ett annat kontrolltecken.
  • I annat fall, sätt in kod A före kontrolltecknet.
 1. Då teckenuppsättning A används och ett gement tecken förekommer i datamängden:
  • Sätt in skifttecknet före det gemena tecknet, om det efter ett gement tecken förekommer ett kontrolltecken före ett annat gement tecken.
  • I annat fall, sätt in kod B före det gemena tecknet.
 1. Då teckenuppsättning C används och ett icke numeriskt tecken förekommer i datamängden.
  • Sätt in kod A eller kod B före det icke numeriska tecknet.
Tillbaka till toppen