Samverkansregler

GS1 Sweden har, och har alltid haft, som princip att strikt följa konkurrenslagstiftningen.

Många av de företag som använder sig av GS1:s standarder är konkurrenter på marknaden. Konkurrensen förekommer både horisontellt och vertikalt. Det innebär att för alla aktiviteter inom GS1 måste gällande konkurrenslagar beaktas, vilka förbjuder konkurrensbegränsande överenskommelser såväl som missbruk av dominerande ställning.

Brott mot konkurrenslagstiftningen kan leda till föreläggande, dryga böter, åläggande att betala skadestånd samt att hela eller delar av överenskommelsen i fråga ogiltigförklaras.

En handling som kan tyckas oskyldig i sig kan av myndigheterna som styr över konkurrenslagstiftningen ses som en del i ett mönster av aktiviteter, som tillsammans utgör en överträdelse av konkurrensreglerna. Därför måste deltagare i utskott, arbetsgrupper eller andra liknande sammanslutningar inom GS1 Sweden alltid ha i åtanke att syftet med utskottet eller arbetsgruppen är att förbättra möjligheten för alla intressenter i näringslivet att konkurrera mer effektivt, med syfte att kunna erbjuda mervärde för konsumenten eller slutanvändaren. Eftersom aktiviteter inom GS1 Sweden nästan alltid innebär att konkurrenter samarbetar är det väldigt viktigt att säkerställa att konkurrenslagstiftningen efterföljs.

Det innebär att:

 1. Det måste vara frivilligt att delta.
 2. Ett företag får inte straffas för att det inte deltar.
 3. Det får inte förekomma diskussion om
  • priser, rabatter eller andra prispåverkande villkor,
  • bojkotter eller uppdelning av marknader, kunder, tjänster eller produkter, eller
  • marknadsandelar, försäljningsvolymer, kostnader och andra företagshemligheter.
 4. Ett företag får inte lämna information om huruvida företaget avser att lämna anbud i en kommande upphandling. Ett företag får inte heller lämna information om vilka prisnivåer som kommer att lämnas i ett kommande anbud eller information som kan komma att påverka sådana prisnivåer.
 5. Sådana diskussioner som anges i punkterna 3 och 4 ovan får inte heller ske före eller efter användargruppmöten och liknande i GS1:s regi.
 6. Om en deltagare anser att gruppen är på väg att börja diskutera ett otillåtet ämne måste ämnet bordläggas till dess att jurist med konkurrensrättslig expertis kan ge ett utlåtande avseende ämnets förenlighet med konkurrensreglerna.
 7. Möten ska hållas i enlighet med en dagordning som har fastställts i förväg, samt dokumenteras i protokoll som upprättas omedelbart efter mötet.
 8. Tester eller datainsamling ska styras av avtal som har utarbetats i samråd med jurist med konkurrensrättslig expertis.
 9. De rekommendationer som ett utskott eller en arbetsgrupp inom GS1 utfärdar är enbart rekommendationer. Det står varje enskilt företag fritt att fatta oberoende och konkurrenskraftiga beslut.
 10. Alla standarder som utvecklas måste vara frivilliga standarder.

Dessa principer fastställdes av GS1 Swedens Verkställande Direktör i juli 2017.

Tillbaka till toppen