GS1 Sweden och Validoo går samman genom en fusion

Fusion mellan GS1 Sweden och Validoo

GS1 Sweden AB och det helägda dotterbolaget Validoo AB som levererar standarder och digitala informationstjänster, har beslutat att gå samman genom en fusion. Validoo och GS1 Sweden kommer efter samgåendet att fortsätta existera parallellt som varumärken.

Styrelsen för GS1 Sweden AB och dess helägda dotterbolag Validoo AB beslutade den 22 maj 2018 att genomföra en fusion mellan bolagen. Sammanslagningen innebär att standardiseringsorganisationen GS1 Sweden AB absorberar det helägda dotterbolaget Validoo AB som levererar informationstjänster byggda på GS1:s standarder.

GS1 och Validoo fortsätter som två varumärken

Den nya konstellationen kommer att verka under GS1 Swedens organisationsnummer, men kärnverksamheterna globala standarder och informations- och valideringstjänster fortsätter att bedrivas under två varumärken: GS1 Sweden och Validoo.

Vår affärsidé handlar om att effektivisera handel mellan företag genom ett gemensamt affärsspråk som dessutom används globalt. Genom att förtydliga kunderbjudandet med en portfölj som innehåller både standarder och tjänster, hoppas vi kunna göra ett ännu bättre jobb för våra kunder som deras digitala partner

.

Christina Wergens, VD för GS1 Sweden

Enklare kunderbjudande

Ett syfte med fusionen mellan GS1 Sweden och Validoo är att skapa tydlighet för bolagens kunder som enklare ska kunna ta till sig det gemensamma produkterbjudandet. I och med förändringen av företagsstrukturen, möjliggörs även ett bättre resursutnyttjande. En administrativ skillnad för Validoos kunder är att fakturaavsändaren ändras från Validoo till GS1 Sweden som i och med sammanslagningen övertar dotterbolagets samtliga rättigheter och skyldigheter.

Oförändrad ägarstruktur

GS1 Sweden AB kommer fortsatt vara not-for-profit och kommer fortsatt ägas till lika delar av branschföreningarna SVDH och DLF med Christina Wergens som VD för den fusionerade verksamheten. Gemensamma funktioner i koncernen följer med i övergången och därmed bibehåller GS1 Sweden sin kompetenskraft och servicenivå.

En fusionsplan har upprättats och fusionen beräknas vara fullt genomförd i det tredje kvartalet 2018.

Vi svarar på dina frågor

Här nedan har vi listat ett antal frågeställningar i samband med organisationsförändringen. Vid övriga frågor om fusionen är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Frågor och svar i samband med fusion

Det betyder att dina avtal med Validoo AB förs över till moderbolaget GS1 Sweden. Avtal är fortsatt juridiskt bindande med oförändrade villkor efter fusionen.

Nej, tjänsteutbudet förändras inte av fusionen.

Nej, befintliga priser och avgifter förändras inte på grund av fusionen.

Fusionen genomförs för att tydliggöra vårt gemensamma tjänsteerbjudande men även för att uppnå bättre resursutnyttjande och framtida kostnadsbesparingar.

Ja, GS1 Sweden och Validoo finns fortfarande kvar som separata varumärken med egna hemsidor och kundportaler, MyGS1 och MyValidoo.

Ja, vi kommer att behålla samma kontaktvägar (telefonnummer, e-postadresser och kontaktpersoner) som före fusionen.

I och med att GS1 Sweden och Validoo sedan många år är etablerade varumärken så vill vi behålla varumärket Validoo även efter fusionen.

Ja, vi kommer fortsatt att skicka ut två olika nyhetsbrev.

Personuppgifterna för tidigare kunder till Validoo AB kommer efter genomförd fusion att hanteras av GS1 Sweden AB. Vi hanterar personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Tillbaka till toppen