Identifiera och märk elmätare

GS1-individnummer kallas för GIAI (Global Individual Asset Identifier) och används i Sverige för att identifiera elmätare.

Skapa GIAI för att identifiera elmätare

GIAI kan bestå av upp till 30 tecken, men i Sverige finns det elnätsföretag som endast använder 16 tecken. GIAI byggs normalt upp av endast ett GS1 Företagsprefix och ett serienummer, men för att identifiera elmätare i Sverige används även en kontrollsiffra. Kontrollsiffran beräknar du med hjälp av en funktion på vår webbplats.

  1. Ange ditt GS1 Företagsprefix som består av 6–9 siffror.
  2. Ge din enhet ett serienummer. Serienumret är alfanumeriskt och består av olika antal tecken beroende på företagsprefixets längd och på hur många av serienumrets positioner som utnyttjas. Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du numret på samma sätt som nedan, men serienumret kan bestå av fler än 21 siffror.

  3. Slutligen ska du beräkna och ange en kontrollsiffra. Kontrollsiffran går inte att bestämma själv utan måste räknas ut.

Att ge en elmätare en identitet

En elmätare kan identifieras och märkas av elnätsföretaget eller av tillverkaren av mätaren. Tänk på att elnätsägare och elmätarleverantör i förväg måste komma överens om vem som ska vara ansvarig för att ge elmätarna unika identiteter.

Oavsett vem som identifierar och märker elmätarna är det mycket viktigt att hålla reda på vilka nummer som är använda. Två mätare får aldrig ha samma nummer. Det finns tre alternativ för hur en elmätare kan identifieras och märkas:

  1. Elnätsföretaget abonnerar på ett GS1 Företagsprefix och ser till att elmätarna identifieras och märks med GIAI. Beroende på överenskommelse med tillverkaren av elmätarna kan märkningen genomföras av tillverkaren eller av nätägaren själv.
  2. Tillverkaren av elmätaren abonnerar på ett GS1 Företagsprefix och identifierar elmätarna. Företagsprefixet används för att identifiera elmätare som tillhör endast ett elnätsföretag. Efter slutleverans av de märkta elmätarna överlåter tillverkaren av mätarna företagsprefixet till elnätsföretaget.
  3. Tillverkaren av elmätaren abonnerar på ett GS1 Företagsprefix och identifierar elmätarna. Företagsprefixet används för att identifera elmätare som levereras till olika elnätsägare. Efter slutleverans behåller och ansvarar tillverkaren för företagsprefixet.

Med GS1-systemet kan samma GS1 Företagsprefix användas för att skapa unika nummer för både anläggningar och mätare.

Märka elmätare

För att märka en elmätare med GIAI ska streckkoden GS1-128 användas. I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av dataelement som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med dataelementet. Applikationsidentifieraren för GIAI är 8004.

Om du vill skriva ut streckkodsetiketter själv behöver du en mjukvara och en ”on demand”-skrivare. Har du inte tillgång till mjukvara eller en skrivare kan du anlita någon som gör det åt dig, till exempel en förpackningsdesigner, reklambyrå eller ett tryckeri.

Här finns en lista med streckkodsleverantörer som kan hjälpa dig.

Bilden visar ett exempel på hur streckkoden placeras på elmätaren. Siffror under streckkod: (8004) 5055142812345674 (tilldelat av ett brittiskt företag för den svenska marknaden).

Att lagra elmätaridentiteten i en databas

Observera att siffrorna i applikationsidentifieraren inte ska lagras i databaser tillsammans med elmätaridentiteten.

Regler vid försäljning och överlåtelse

Elmätare som har identifierats med ett GIAI får aldrig märkas om eftersom varje elmätare måste vara spårbar långt tillbaka i tiden vid en eventuell konflikt om mätarställning eller mätnoggrannhet. Om en elnätsägare säljer delar av sitt elnät måste köparen låta de medföljande mätarna behålla sin identitet. Ansvaret för det GS1 Företagsprefix som har använts vid identifieringen är oförändrat.

Om elmätarna har identifierats enligt alternativ 1 eller 2 ovan, och om ett elnätsföretag upphör att existera och helt övertas av ett annat företag ska även företagsprefixet överlåtas till den nya ägaren.

Tillbaka till toppen