T4372 Förpackningens hållbarhetsegenskap

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
BIODEGRADABLE Biologiskt nedbrytbar Artikeln är nedbrytbar över tid. X
CARBON_NEUTRAL Koldioxidneutral Koldioxidneutralt (eller koldioxidfritt) tar bort samma mängd koldioxid som det släpper ut i atmosfären för att uppnå ett netto-noll koldioxidutsläpp. X
CIRCULAR_ECONOMY Cirkulär ekonomi Artikeln stöder cirkulär ekonomi, ett produktions- och konsumtionssystem som hanterar globala utmaningar som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, avfall och föroreningar genom att involvera återanvändning, reparation, renovering och återvinning av befintliga material och produkter så länge som möjligt. X
MADE_FROM_RECYCLED_MATERIAL Tillverkad av återvunnet material Obs! Den här koden fasas ut och kommer att tas bort i en framtida release. Artikeln är tillverkad av återvunnet material enligt lokala regler och föreskrifter. X
MADE_FROM_RENEWABLE_MATERIAL Tillverkad av förnybart material Obs! Den här koden fasas ut och kommer att tas bort i en framtida release. Artikeln är tillverkad av material som anses vara förnybara. Ett förnybart resursmaterial är en organisk naturresurs som kan fyllas på för att övervinna användning och konsumtion, antingen genom biologisk reproduktion eller andra naturligt återkommande processer på en begränsad tid, till exempel trä. X
MADE_WITH_100_PERCENT_RENEWABLE_WIND_POWER Tillverkad med förnybar vindkraft Obs! Den här koden fasas ut och kommer att tas bort i en framtida release. Artikeln tillverkades med vindkraft istället för att använda el och andra icke-förnybara energikällor. X
OXO_DEGRADABLE Oxo-nedbrytbar En konventionell plast blandad med en tillsats för att imitera biologisk nedbrytning. X
PARTIALLY_MADE_FROM_RECYCLED_MATERIALS Delvis tillverkad av återvunnet material Obs! Den här koden fasas ut och kommer att tas bort i en framtida release. Artikel där separata delar tillverkas av nytt och återvunnet material. I återvinningsprocessen återvinns avfallsprodukter till sina utgångsmaterial eller till sekundära råvaror. Återvinningsbara material inkluderar många typer av glas, papper, metall, plast, däck, textilier och elektronik. X
REUSABLE Återanvändbar Indikerar att artikeln kan användas mer än en gång. X
INCINERABLE Brännbar Kan förbrännas eller reduceras till aska. X
Tillbaka till toppen