T3745 Kemikaliemärkning enligt GHS

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
CORROSION Frätande Symbolen illustrerar att ämnet är frätande på hud och ögon och/eller korrosivt för metaller. X
ENVIRONMENT Miljöfarligt Symbolen illustrerar fara för vattenmiljön. X
EXCLAMATION_MARK Utropstecken Symbolen illustrerar övriga hälsorisker. X
EXPLODING_BOMB Exploderande bomb Symbolen illustrerar explosiva ämnen och vissa självreaktiva ämnen och/eller organiska peroxider. X
FLAME Flamma Symbolen illustrerar brandfarliga ämnen. X
FLAME_OVER_CIRCLE Flamma över cirkel Symbolen illustrerar oxiderande gaser, vätskor eller fasta ämnen. X
GAS_CYLINDER Gasbehållare Symbolen illustrerar gaser under tryck. X
HEALTH_HAZARD Hälsofara Symbolen illustrerar allvarliga risker för hälsan. X
NO_PICTOGRAM Inget piktogram Ingen symbol. X
SKULL_AND_CROSSBONES Dödskalle med korsande benknotor Symbolen illustrerar akut toxicitet. X
Tillbaka till toppen