T0263 Klass för farligt gods

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
1 Explosiva ämnen och föremål Explosiva ämnen och föremål X
2 Gaser Gaser X
3 Brandfarliga vätskor Brandfarliga vätskor X
4.1 Brandfarliga fasta ämnen Brandfarliga fasta ämnen X
4.2 Självantändande ämnen Självantändande ämnen X
4.3 Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten X
5.1 Oxiderande ämnen Oxiderande ämnen X
5.2 Organiska peroxider Organiska peroxider X
6.1 Giftiga ämnen Giftiga ämnen X
6.2 Smittförande ämnen Smittförande ämnen X
7 Radioaktiva ämnen Radioaktiva ämnen X
8 Frätande ämnen Frätande ämnen X
9 Övriga farliga ämnen och föremål Övriga farliga ämnen och föremål X
- Ej angivet Ej angivet X
Tillbaka till toppen