GTIN-regler för byggprodukter

Version 1.0, feb 2023

1. Introduktion


Global Trade Item Number (GTIN) är en global lösning för leveranskedjan. Den gör det möjligt att identifiera alla artiklar som kan prissättas, beställas eller faktureras i alla punkter längs leveranskedjan där det finns ett behov av att hämta fördefinierad information. Oavsett sektor och typ av artikel, gäller GTIN-reglerna.

Denna vägledning avseende hantering av GTIN för byggprodukter innehåller byggspecifika exempel på GTIN-reglerna.

Unik identifiering av byggprodukter är avgörande för att upprätthålla den effektivitet som aktörerna behöver för att utbyta information om produkter på ett konsekvent sätt samt säkerställa att leveranskedjorna rullar på smidigt. Dessutom fyller unik identifiering av byggprodukter en viktig funktion i efterlevnaden av olika regler världen över. Slutligen är unik identifiering och kommunikation mellan handelspartner om ändringar av produkterna väsentliga för att se till att rätt produkt hamnar på butikshyllan eller tillhandahålls direkt till slutanvändaren.

Byggprodukter har vanligtvis en lång livslängd, och vissa av dem används aktivt i 50 eller till och med 100 år. Det finns många externa faktorer som kan påverka användningen och värdet av en byggprodukt under loppet av dess livslängd. Exempel på sådana faktorer är byggmetoder, byggregler och kunskap om olika materials egenskaper på både kort och lång sikt.

För byggnadsägare och fastighetsförvaltare har det alltid varit en utmaning att veta vad som finns i en byggnad. Men den snabba utvecklingen av nya material tillsammans med ökat fokus på hållbarhet och cirkularitet har förstärkt behovet av effektiv spårning av byggprodukter, deras egenskaper och deras innehåll under hela livscykeln. För att tillgodose dessa behov illustrerar detta dokumentexempel på hur GTIN kan hanteras för parter som är verksamma inom underhåll, reparation, uppgradering, återanvändning och återvinning av byggprodukter.

Detta dokument är utformat för att hjälpa branschen att fatta konsekventa beslut om unik identifiering av byggprodukter i öppna leveranskedjor och uppfylla de allmänna GTIN-reglerna. Sammantaget minimeras kostnaderna när alla aktörer genom en produkts hela livscykel följer GTIN-reglerna. Dessutom kan detta förenkla beräkningar av koldioxidavtryck och bidra med spårning av produkter och deras innehåll. Därmed underlättas en cirkulär ekonomi, återanvändning, återvinning och efterlevnad av olika certifieringssystem för gröna byggnader.

1.1 Tillämpningsområde

Tillämpningsområdet för denna vägledning beskrivs nedan.

 • Denna vägledning avser identifiering av nya professionella byggprodukter som används vid bygg- och anläggningsarbeten. Detta omfattar även professionella byggprodukter som idag finns på marknaden utan GTIN och unika, konfigurerade produkter.
 • Vägledningen definierar hur GTIN SKA användas för att på ett beständigt och unikt sätt identifiera en produkt för alla aktörer som interagerar med produkten. Till dem hör bland andra tillverkare, återförsäljare, entreprenörer, fastighetsförvaltningsbolag samt företag verksamma inom renovering, rivning, återanvändning, materialåtervinning och avfallshantering.

Följande omfattas inte:

 • Alla andra GS1-identifieringsnycklar utöver GTIN (t.ex. GLN, GMN, GIAI osv.).
 • Datainsamling.
 • Tekniker för datadelning.
 • Serialisering av artiklar.
 • Byggtjänster.
 • Underhåll.
 • Lösning för cirkulär ekonomi.

1.2 Riktlinjer och affärsmål för ändring av ett GTIN

Detta dokument ger vägledning till att skapa praktiskt värde för verksamheter och slutanvändare, särskilt när fördefinierad information ändras för en befintlig produkt eller när en ny produkt introduceras för första gången. Riktlinjerna beskrivs i GTIN-reglerna.

Minst en av riktlinjerna måste vara tillämplig för att en GTIN-ändring ska krävas.

 • Förväntas konsumenten och/eller handelspartnern kunna skilja mellan den ändrade eller nya produkten och tidigare/aktuella produkter?
 • Finns det något rättsligt/ansvarsbaserat upplysningskrav gentemot konsumenten och/eller handelspartnern?
 • Finns det någon väsentlig påverkan på leveranskedjan (t.ex. hur produkten fraktas, lagras eller tas emot)?

När dessa principer tillämpas på byggprodukter tolkas de så att produktändringar som påverkar processer i efterföljande led (t.ex. underhåll, nästa användning, återvinning eller avveckling) kan leda till ett behov av en GTIN-ändring.

1.3 Definition av en ny produkt jämfört med en produktändring

När man fattar beslut om produktidentifiering är det viktigt att förstå skillnaderna mellan en NY produkt och ändringar av en befintlig produkt.

Nya produkter är sådana som för närvarande inte finns i varumärkesinnehavarens produktutbud och som är nya på marknaden. En ny produkt bör betraktas som ett ”tillägg” till ett produktutbud. Enligt GTIN-reglerna krävs att om en produkt är ny ska den alltid tilldelas ett nytt GTIN, så att den nya produkten särskiljs korrekt från en eventuell befintlig produkt, dvs. en produkt som för närvarande är tillgänglig.

Ändringar av befintliga produkter betraktas som ”ersättningsprodukter” (den tidigare versionen kommer inte längre att existera när ersättningsprodukten har gått igenom, enligt varumärkesinnehavarens beslut). I GTIN-reglerna definieras när en ändring av vissa attribut hos en befintlig produkt är sådan att ett nytt GTIN krävs.

 • Ny produkt: En ”ny produkt” definieras som en produkt som för närvarande inte finns eller inte har varit tillgänglig för försäljning och som är ett tillägg till varumärkesägarens portfölj/är ny på marknaden.
 • Produktändring: En befintlig produkt som för närvarande ingår i varumärkesinnehavarens portfölj och finns tillgänglig på marknaden, vars attribut har ändrats.

1.4 GS1-standarder och efterlevnad av lagar och bestämmelser

GTIN-reglerna utgör ett minimikrav. Observera att det kan finnas bestämmelser i ditt marknadsområde som är strängare och SKA följas. Alla lokala lag- och regelkrav har företräde framför GTIN-reglerna.

1.5 GTIN-reglerna och varumärkesägarnas rätt att byta GTIN

Varumärkesinnehavare får byta GTIN så ofta som de finner lämpligt, utifrån sina egna behov samt sina konsumenters, handelspartners och övriga berörda parters behov. Detta ska göras med beaktande av de riktlinjer som definieras i GTIN-reglerna.

2. Exempel på GTIN-regler för byggprodukter


I detta avsnitt ges exempel på GTIN-regler för byggprodukter. Här anges när ett GTIN MÅSTE tilldelas på nytt (NY PRODUKT) eller ändras (ERSÄTTNINGSPRODUKT) för att GTIN-reglerna ska följas.

GTIN-reglerna definierar när GTIN-ändringar behövs på slutanvändarens artikelnivå (basenhet) samt för artiklar på högre nivå (t.ex. låda, pall) som i nuläget finns och används i distributionsprocesser. För att möjliggöra spårbarhet efter att en produkt har nått slutanvändaren är det basnivån/basenheten som är det viktigaste, eftersom det är på den nivån som det länkas till informationen om produkten. Detta gäller i första hand GTIN-reglerna 2.1 Lansering av en ny produkt och 2.2 Angivet innehåll och funktionalitet

Kom ihåg att alla GTIN-regler måste beaktas när du fattar det slutliga beslutet om huruvida du ska ändra ett GTIN eller inte.

För var och en av GTIN-reglerna ges en närmare förklaring av de relevanta riktlinjerna tillsammans med de hierarkiska nivåerna för GTIN-tilldelning.

Antalet hierarkiska nivåer beror på typen av produkt. Mer information om hierarkiska nivåer finns i de allmänna specifikationerna för GS1. En översikt tillhandahålls också i bilaga A.

2.1 Lansering av en ny produkt

Se avsnittet i GTIN-reglerna som ägnas åt lansering av en ny produkt.

En ”ny produkt” definieras som en produkt som för närvarande inte finns eller inte har varit tillgänglig för försäljning och som är ett tillägg till varumärkesinnehavarens portfölj/är ny på marknaden.

Varje ny produkt kräver tilldelning av ett nytt GTIN

Hierarkiska nivåer för GTIN-tilldelning

Följande är exempel på nya byggprodukter som kräver GTIN-tilldelning:

 • En byggprodukt tillverkas som aldrig tidigare har funnits på marknaden.
 • En skugglist av trä uppdateras med en ny profil.
 • En isoleringsskiva ändra så att den får lägre värmeledningsförmåga.

Ny isolering med lägre värmeledningsförmåga

 • En elektrisk skruvdragare har nu ett högre maximalt vridmoment.
 • Ett lim lanseras med kortare fixeringstid.

Nytt lim med kortare fixeringstid

 • En färg som erbjuds i en ny nyans av vitt.
 • Ett färdigbyggt fönster lanseras.
 • Ett prefabricerat betongelement läggs till i ett produktutbud.

2.2 Angivet innehåll och funktionalitet

Se avsnittet i GTIN-reglerna som ägnas åt angivet innehåll och funktionalitet.

”Funktionalitet” definieras som den specifika användning eller samling användningsområden för vilken något är konstruerat. ”Innehåll” definieras som en förteckning över de ingredienser eller komponenter som använts för att skapa en artikel.

En ändring av innehållet eller funktionaliteten som påverkar den lagstadgade deklarerade informationen på en produkts förpackning och också där varumärkesinnehavaren förväntar sig att konsumenten eller partnern i leveranskedjan ska kunna märka av skillnaden kräver ett nytt GTIN. Båda villkoren måste vara uppfyllda för att tilldelning av ett nytt GTIN ska krävas.

2.2 Declared formulation or functionality - Image 0 Obs! För byggsektorn är det dessutom viktigt att notera att en ändring av GTIN kan behövas när en ändring av innehållet eller funktionaliteten påverkar affärsprocesser i efterföljande led (t.ex. underhåll, nästa användning, återvinning eller avveckling).

Hierarkisk nivå för GTIN-tilldelning

Exempel på affärsscenarier som kräver en GTIN-ändring

 • Utseendeklassificeringen av en furuprodukt ändras från G4-1 till G4-3.
 • En produkts kemiska innehåll ändras avsiktligt (inte bara genom dagliga fluktuationer i produktionsprocessen).
 • En färg med en annan kemisk sammansättning används på en produkt.
 • Lösningen eller metoden för impregnering av en träprodukt ändras.

Ursprunglig produkt: Impregnerad trall

Ändrad produkt: Impregnerad med en annan metod eller kemisk sammansättning

 • Typen av batteri i en elektrisk skruvdragare ändras.

Ursprunglig produkt: Skruvdragare med batteri på 3 Ah

Ändrad produkt: Samma skruvdragare med batteri på 8 Ah

 • En gipsskiva får ändrad densitet för utökad användning/funktion.
 • Gångjärnen byts på ett fönster/en dörr.

2.3 Deklarerat nettoinnehåll

Se avsnittet i GTIN-reglerna som ägnas åt deklarerat nettoinnehåll.

”Nettoinnehåll” definieras som den mängd av konsumentprodukten i artikeln som finns i en förpackning, enligt vad som anges på etiketten, vilket kan innefatta nettovikt, volym, antal, enheter osv.

Varje ändring (ökning eller minskning) av det deklarerade nettoinnehåll som anges på förpackningen kräver tilldelning av ett nytt GTIN.

Hierarkisk nivå för GTIN-tilldelning

Exempel på affärsscenarier som kräver en GTIN-ändring

 • Nettoinnehållet i en färgburk ökar från 10 l till 15 l.

Ursprunglig produkt: Nettoinnehåll 10 l

Ändrad produkt: Nettoinnehåll 15 l

 • Den deklarerade nettovikten för ett tubtätningsmedel ökar från 680 g (24 uns) till 794 g (28 uns).
 • Det deklarerade antalet gipsskivor i en förpackning ändras från 8 till 10.
 • Antalet isoleringsplattor i en försäljningsenhet ändras från 4 till 8.

Ursprunglig produkt: En förpackning med 4 isoleringsplattor

Ändrad produkt: Förpackningen består nu av 8 likadana isoleringsplattor

 • Det deklarerade antalet tegelstenar på en pall ändras (pallen är den säljbara enheten).


Ursprunglig produkt: En pall (säljbar enhet) innehåller 216 tegelstenar

Ändrad produkt: En pall (säljbar enhet) består nu av 240 likadana tegelstenar som tidigare

2.4 Ändring av mått eller bruttovikt

Se avsnittet i GTIN-reglerna som ägnas åt ändring av mått eller bruttovikt.

En ändring på över 20 % av ett fysiskt mått, längs någon axel, eller av bruttovikten kräver tilldelning av ett nytt GTIN.

Hierarkisk nivå för GTIN-tilldelning

Exempel på affärsscenarier som kräver en GTIN-ändring

 • Storleken på en förpackning glasullsisolering minskas på grund av komprimering.

Ursprunglig produkt: En förpackning med en bredd på 2 m (6,6 fot) och en diameter på 1 m (3,3 fot) innehållande 10 m2 (107,6 fot2) glasullsisolering

Ändrad produkt: En förpackning med en bredd på 2 m (6,6 fot) och en diameter på 0,5 m (1,6 fot) innehållande 10 m2 (107,6 fot2) av samma glasullsisolering

 • Bruttovikten för en produkt ökar med 50 % från 0,34 kg (0,75 pund) till 0,68 kg (1,5 pund) på grund av att förpackningsmaterialet ändras från plast till trälåda.
 • Höjden på en låda med spik ändras med 40 % från 7,6 cm (3 tum) till 10,64 cm (4,2 tum).
 • Fogskum förpackas i en ny större behållare, men med samma nettoinnehåll.

Ursprunglig produkt: 500 ml fogskum

Ändrad produkt: 500 ml av samma fogskum förpackat i en större behållare

2.5 Tillägg eller borttagning av märkning för certifiering

Se avsnittet i GTIN-reglerna som ägnas åt tillägg eller borttagning av märkning för certifiering.

En förpackningsändring genom tillägg av ny, eller borttagning av befintlig, certifieringsmärkning (t.ex. EU-miljömärke, FSC eller PEFC) som är av betydelse för tillsynsorgan, handelspartner eller slutkonsumenter kräver tilldelning av ett nytt GTIN.

Hierarkisk nivå för GTIN-tilldelning

Exempel på affärsscenarier som kräver en GTIN-ändring

 • En produkt som tidigare omfattades av en nationell standard omfattas nu av en harmoniserad EU-standard, dvs. den måste nu vara CE-märkt och ha en prestandadeklaration.
 • Tillägg eller borttagning av EU-miljömärkning.
 • Tillägg eller borttagning av en logotyp för ”energieffektivitet” från ett av staten godkänt organ.
 • Tillägg eller borttagning av ett FSC- eller PEFC-certifieringsmärke.

2.6 Primärt varumärke

Se avsnittet i GTIN-reglerna som ägnas åt primärt varumärke.

Det primära varumärket är det varumärke som konsumenten känner igen mest, enligt varumärkesinnehavarens bedömning, och kan uttryckas i form av en logotyp och/eller ord.

En ändring av det primära varumärke som visas på artikeln kräver tilldelning av ett nytt GTIN.

Hierarkisk nivå för GTIN-tilldelning

Exempel på affärsscenarier som kräver en GTIN-ändring

 • Företagets primära varumärke ändras från ”Good Construction Products” till ”Better Construction Products”.

Varumärket är” Best Floor”

Varumärket är nu: ”Ultimo Floor”

2.7 Artiklar som ändras på grund av säsong

Se avsnittet i GTIN-reglerna som ägnas åt artiklar som ändras på grund av säsong.

En ändring av en produkt (inklusive förpackningsändringar) som marknadsförs för en viss händelse eller ett visst datum, och som påverkar den hantering som krävs i leveranskedjan för att säkerställa att artikeln finns tillgänglig för försäljning under en angiven tidsperiod, kräver tilldelning av ett nytt GTIN.

Hierarkisk nivå för GTIN-tilldelning

Exempel på affärsscenarier där ett unikt GTIN krävs på den högre förpackningsnivån (t.ex. förpackning, låda, pall).

 • Ett gratisprov (som inte identifieras med ett eget GTIN) bifogas till en befintlig artikel under en kampanjperiod, den ursprungliga artikelns deklarerade nettoinnehåll förblir oförändrat och förpackningsmåtten, eller bruttovikten, för produkten ändra INTE med mer än 20 %.
 • Under en tvåmånadersperiod skänks en bestämd del av intäkterna för en viss produkt till en välgörenhetsorganisation. Detta framgår av informationen på förpackningen.
 • Under en viss period ingår ett batteri vid köp av en elektrisk skruvdragare.

Ursprunglig produkt: Skruvdragare utan batteri

Ändrad produkt: Samma skruvdragare med ett medföljande batteri under en begränsad period

 • En produkt lanseras i en kampanjversion med texten ”Specialerbjudande” tryckt på förpackningen.

2.8 Antal i förpackningen

Se avsnittet i GTIN-reglerna som ägnas åt antal i förpackningen.

En ändring av antalet artiklar i en låda eller en ändring av antalet lådor i en fördefinierad pallkonfiguration kräver tilldelning av ett nytt GTIN.

Hierarkisk nivå för GTIN-tilldelning

Exempel på affärsscenarier där ett unikt GTIN krävs på den högre förpackningsnivån (t.ex. förpackning, låda, pall).

 • En lådkonfiguration ändras från att innehålla 8 artiklar till att innehålla 12 artiklar, och lådan måste ha en unik identifiering.
 • En pallkonfiguration ändras från att innehålla 100 brädor till att innehålla 120 brädor, och pallen måste ha en unik identifiering.

Ursprunglig produkt: En pall med brädor innehåller 100 brädor (brädorna identifieras med ett GTIN och utgör den lägsta nivån av säljbara enheter)

Ändrad produkt: Pallen med samma brädor innehåller nu 120 brädor (brädorna identifieras fortfarande med samma GTIN och utgör fortfarande den lägsta nivån av säljbara enheter)

2.9 Blandförpackning

Se avsnittet i GTIN-reglerna som ägnas åt blandförpackning.

En blandförpackning definieras som en förpackning med två eller flera artiklar som kombineras och säljs tillsammans som en enda artikel (kan även kallas för ett paket).

Ändring, tillägg eller utbyte av en eller flera artiklar som ingår i en blandförpackning kräver tilldelning av ett nytt GTIN.

Hierarkisk nivå för GTIN-tilldelning

Exempel på affärsscenarier som kräver en GTIN-ändring

 • Ett badrumsmöbelpaket ändras så att det nu även inkluderar en blandare.

  Ursprunglig produkt: Ett badrum utan inkluderad blandare

Ändrad produkt: Samma badrum med en blandare

 • Ett dusch set ändras så att det inte längre innehåller någon tvålhållare.
 • I en bitssats ersätts två med andra mått.
 • Ett av måtten ändras i en blandförpackning med skruvar.

2.10 Pris tryckt direkt på förpackningen

Se avsnittet i GTIN-reglerna som ägnas åt pris tryckt direkt på förpackningen.

Definitionen av ”Pris tryckt direkt på förpackningen” är när varumärkesinnehavaren tar med förprissättning som en del av förpackningsgrafiken. Detta betraktas inte som prismärkning på en prislapp, klisteretikett, hängetikett eller något annat som skulle kunna avlägsnas från förpackningen eller produkten.

Varje tillägg, ändring eller borttagning av ett pris som är märkt direkt på produktförpackningen (rekommenderas inte) kräver tilldelning av ett nytt GTIN.

Hierarkisk nivå för GTIN-tilldelning

Exempel på affärsscenarier som kräver en GTIN-ändring

 • Det förtryckta priset på en förpackning ändras från 3 euro till 2 euro.
 • Ett försäljningspris på 8 euro läggs till på en produkts förpackning.
 • Det rekommenderade försäljningspriset fastställs till 1,99 euro och ingår i förpackningsgrafiken.

A Hierarkiska nivåer


Basnivån är den lägsta i hierarkin. En artikel på basnivå identifieras med ett GTIN och innehåller inga artiklar som i sin tur identifieras med ett GTIN inom denna hierarki. En artikel på basnivå kan ingå i en annan artikel, som kan vara en låda eller en pall. Exempel på artiklar på basnivå är en säck med träkol eller en flaska lim.

En hierarki av artiklar kan innehålla flera artiklar på basnivå, t.ex. flerpack eller sampaketerade artiklar som innehåller olika produkter, eller om hierarkin beskriver en blandad displayenhet.

Exempel på artiklar på basnivå

Lådnivån är den mellersta nivån i en artikelhierarki och används endast när det finns fler än två hierarkinivåer. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar som identifieras med ett GTIN och ingår i sin tur i en artikel som identifieras med ett eget GTIN. En artikel på mellannivå kan innehålla andra artiklar på mellannivå. Ett exempel på en artikel på mellannivå är en låda med 6 flaskor lim eller en förpackning med 10 brädor inlindade i krympfilm. Det kan finnas flera mellannivåer i en artikelhierarki. Ibland används inte mellannivån, t.ex. om basenheten är stor. Ett exempel är säckar med träkol, där pallen visas direkt i butiken.

Exempel på artiklar på mellannivå

Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar, men ingår inte själv i någon annan artikel. Toppnivå används bara när det finns en toppnivå i hierarkin. Exempel på artiklar på toppnivå är en pall med lådor med skruvar eller en kabeltrumma.

Exempel på artiklar på toppnivå

Exempel på en hierarki med en enda nivå

I detta exempel visas en hierarki bestående av en varmvattenberedare på en pall, som utgör basnivån. Observera att denna hierarki har varken mellannivå eller toppnivå, utan består endast av basnivån.

Exempel på hierarki med en enda nivå

Exempel på en hierarki med två nivåer

I detta exempel visas en hierarki som består av följande:

 • Basnivå – säck med träkol.
 • Toppnivå – pall med 36 säckar träkol.

Observera att denna hierarki saknar mellannivå och består endast av basnivån och toppnivån.

Basnivå

Toppnivå

Exempel på en hierarki med två nivåer

Exempel på en hierarki med tre nivåer

I detta exempel visas en hierarki som består av följande:

 • Basnivå – låda med 100 skruvar.
 • Mellannivå – förpackning med 6 lådor skruvar.
 • Toppnivå – pall med 12 lådor skruvar.

Exempel på en hierarki med fyra nivåer

I detta exempel visas en hierarki som består av följande:

 • Basnivå – flaska.
 • Mellannivå 1 – förpackning innehållande 6 flaskor, dvs. ett ”6-pack”.
 • Mellannivå 2 – låda innehållande fyra ”6-pack”.
 • Toppnivå – pall innehållande 24 lådor.

Observera att denna hierarki innehåller två artiklar på mellannivå.

Basnivå

Mellannivå 1

Mellannivå 2

Toppnivå

Exempel på en hierarki med fyra nivåer

Dokumentinformation


Typ av informationAktuellt värde
DokumentnamnGTIN-regler för byggprodukter
DokumentdatumFeb 2023
Dokumentversion1.0

Dokumentbidragsgivare


NamnOrganisation
Håkan AlkmarPeab Sverige AB
David AlmrothGS1 Sweden / GS1 Construction Centre of Excellence
Mårten AlreniusSveriges Elgrossister
Emil BjörkVeidekke Entreprenad AB
Mats BjörkqvistGS1 Sweden
Jan BoströmSundaHus i Linköping AB
Stefan EksbergSödra Skogsägarna EF
Tomas ErikssonSandåsa Timber AB
Christer GreenSvenskt Trä
Magnus HallbergJM AB
Monna JosefssonMestergruppen Sverige AB
Hans KarlssonVVS-Informations Data i Stockholm AB
Lennart SkogNCC Sverige AB
Joakim SuhrSkanska AB
Johan TilleniusMestergruppen Sverige AB
Fredrik TveterNorDan AB
Tillbaka till toppen